https://lin.ee/QVxdIJx
หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

ประวัติ บริษัทอินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด


      บริษัทอินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2538 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต,นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Remanufactured และ ผลิตภัณฑ์ Compatible ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทฯ รายแรกๆของประเทศไทย โดยทำการผลิต ค้นคว้า วิจัย จนผลิตภัณฑ์ ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้อย่างกว้างขวางมาเป็นเวลาหลายปี สินค้าที่ทางบริษัทฯ มีจำหน่าย คือ ผลิตภัณฑ์    Compatible Toner    ซึ่งผลิตภายใต้   Brand Toner World, Save Jet, Saturn, True Green และ Remanufactured Ink Jet ภายใต้    Brand Ink World, True Green  Bulk Toner Refill และ Bulk Ink Refill ภายใต้ Brand Save Toner ภายใต้ Brand Save Ink, True Green โดยทางบริษัทฯมีโรงงานผลิต ซึ่งได้มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพอย่างดี และในปี 2555  ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงการรักษาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015  และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2555


      ปัจจุบันบริษัท ฯ ได้นำเข้าสินค้า Compatible Toner ซึ่งเป็นตลับที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจากต่างประเทศ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเทียบเท่า Original จากบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองในด้านมาตรฐาน และมีคุณภาพมา เข้ามาจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตัวเอง


      บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ยังมีสาขาซึ่งเปิดดำเนินการอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2542 ซึ่งได้ดำเนินการเพื่อให้บริการในส่วนของภาคเหนือ และยังมีสาขาขอนแก่น ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2544 เพื่อให้บริการในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเรายังมีตัวแทนจำหน่ายดูแลทั่วภาคใต้อีกด้วย


     ดังนั้น จึงทำให้บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด สามารถครอบคลุมการให้บริการได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 บทสรุปผู้บริหาร
  บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย Toner, Ink Jet, Ribbon และ other ซึ่งเป็นสินค้าเทียบเท่า โดยใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วมาผลิตซึ่งโดยผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน    ความภาคภูมิใจของชาว อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี คือ ยอดขายที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องชี้ถึงความเป็นผู้นำ และความสามารถของฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการ ความมีศักยภาพของพนักงานทุกคน และการมีระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


     ถึงแม้ในปัจจุบัน  บริษัท ฯ เผชิญอุปสรรคและปัญหาหลายประการ อาทิเช่น ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากตลับหมึก ผงหมึก น้ำหมึก พลังงาน แรงงาน และเศรษฐกิจ แต่ด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่างดี ทำให้บริษัท ฯ ควบคุมยอดขายและกำไรสุทธิได้เป็นอย่างดีต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ผลิตสินค้ารุ่นใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน สินค้ารุ่นใหม่ได้รับการตอบรับที่ดีและจะเป็นฐานในการเติบโตของยอดขายต่อไปในอนาคต
ในนามของกรรมการผู้จัดการ กระผมของแสดงความชื่นชมและขอบคุณในความสามารถ ความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ ของทุกฝ่ายและพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมกันทุ่มเทสร้างสินค้าที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคและทางบริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมดีๆต่อไป  ซึ่งทำให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างภาคภูมิใจ

 

วันชัย   ด้วงศรี

กรรมการผู้จัดการ

 
วิสัยทัศน์
      วิสัยทัศน์ของ บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด คือ การเป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ายและให้บริการด้านหมึกพิมพ์เทียบเท่า และมุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตหมึกเทียบเท่าอีกรายในประเทศที่สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภทเพื่อเป็นทางเลือกและให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด


    นโยบายที่ยึดถือ ซึ่งเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ ของบริษัท คือ คุณค่าความเป็น อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ที่กระทำในชีวิตประจำวันและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่   

ซึ่งประกอบด้วย

-  เราต้องซื่อตรงและให้เกียรติทุกคนและร่วมกันทำงานเพื่อความสัมฤทธิ์ผลร่วมกัน

-  เราต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและเน้นประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ

-  เราต้องทำสิ่งที่เหมาะที่ควรและถูกต้องเพื่อลูกค้าของเรา

-  เราต้องพร้อมที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำของเรา

-  เราต้องหาแนวทางความคิดใหม่ๆ จะนำมาซึ่งสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมเต็มด้วยคุณภาพ

-  เราต้องมีความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกัน

-  เราต้องทำงานให้ทันต่อโลกปัจจุบันเพื่อที่จะก้าวหน้าเหนือหรือทันคู่แข่งของเรา

-   เราต้องจงรักภักดีต่อผู้บริโภคคนสุดท้าย ตัวแทนจำหน่าย และเพื่อนร่วมงานของเรา

-  เราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับตัวแทนจำหน่ายของเรา

นโยบายคุณภาพ
     บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์เทียบเท่า ซึ่งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ  เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายนี้ ทางบริษัทฯจึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ คือ

เรามุ่งมั่นผลิต ผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์เทียบเท่าที่มีคุณภาพ

มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะดำเนินการดังนี้

- ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิต
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยการลดการร้องเรียน และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความสามารถเพียงพอในการดำเนินงาน
- มีการดำเนินงานกับผู้ขายอย่างมีประสิทธิผล  เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อมีคุณภาพตามข้อกำหนด
- นโยบายคุณภาพ จะมีการถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ และดำรงไว้ตลอดไป

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.